Logo GO 3 E-İRSALİYE

Logo GO 3 E-İRSALİYE

Logo GO 3 E-İRSALİYE, Mevcut durumda kağıt ortamda düzenlenmekte olan "Sevk irsaliyesi" belgesinin; Elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, Alıcısına elektronik ortamda iletilmesi, Elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi amacıyla oluşturulan dijital irsaliye belgesidir.. NOT : Logo GO 3 E-İrsaliye, Kağıt sevk irsaliyesi ile bire bir aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir.

Logo GO 3 E-İRSALİYE

Logo GO 3 E-İrsaliye Nedir ?

Logo GO 3 E-İrsaliye, Mevcut durumda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin;

 • Elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi
 • Alıcısına elektronik ortamda iletilmesi
 • Elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi amacıyla oluşturulan dijital irsaliye belgesidir

NOT : Logo GO 3 E-İrsaliye, Kağıt sevk irsaliyesi ile bire bir aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir.

 

 

Logo GO 3 Güncellenen e-İrsaliye Taslak Tebliği

Logo GO 3 E-İrsaliye, 10 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan taslak tebliğe göre aşağıdaki şartları sağlayan firmaların eİrsaliye uygulamasına 1 Ocak 2019 itibariyle geçiş zorunluluğu bulunmaktadır;

 • 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik ile demir veya çelikten eşyaların imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithalini gerçekleştirenler ile nihai tüketici dışında kalan mükelleflere satışını gerçekleştiren kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı / sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler
 • 4/4/2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen ürünlerin imalini gerçekleştiren mükellefler
 • 3213 sayılı Maden Kanununda yer alan  eşyaların imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler

 

 

Logo GO 3 E-İrsaliye Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri Nelerdir ?

 • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla.
 • Logo GO 3 E-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla.
 • Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla.

ÖNEMLİ UYARI : *E-Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntem ile yararlanabilecek olup, Başkanlıkça aksi belirtilmediği sürece, e-Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntem dışında bir yöntem kullanamayacaklardır.

 

 

Logo GO 3 E-İrsaliye Sürecinde Özel Entegratörün Rolü Nedir ?

Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegratörlük izni alan mükellefler bu Tebliğ kapsamında;

 • Logo GO 3 E-İrsaliye düzenleme
 • Elektronik sertifika ile imzalama
 • Logo GO 3 E-İrsaliye belgelerini saklama
 • Muhataplarına elektronik ortamda iletme ve alma hizmeti verebilirler.

ONEMLİ UYARI : *Özel entegratör ile çalışan mükellefler, tam entegrasyon kullanan mükelleflere yapılacak denetim noktalarından muaf olup, bu denetimler Özel Entegratörlerine yapılacaktır.

 

 

Özel Entegratörün Avantajları

 • Elektronik kayıtları Gelir İdare Başkanlığının belirlediği ve yayınladığı teknik kılavuzlara göre oluşturur, gönderir ve takibini yapar.
 • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’da mükellefin mali mührüne gerek olmadan entegratör kendi mali mührü  ile elektronik kayıtları imzalar.
 • Sistemlerin 7/24 erişilebilir ve çalışıyor olmasını taahhüt eder.
 • Bilgi işlem sistem maliyeti, sunucu ve veritabanı maliyeti özel entegratör firmaya aittir.
 • Mevzuat veya teknik kılavuzlarda bir güncelleme olduğunda bunu mükellef adına takip eder, bilgilendirmeyi yapar ve güncellemeleri sisteminde uygular.
 • Saklama hizmeti veren özel entegratörler taahhüt edilen sürede elektronik kayıtları güvenle saklar.
 • Felaket Kurtarma Merkezi olan özel entegratörler mükellefin verisini yedekler, böylece felaket anında veri kaybı engellenmiş olur.
 • Özel entegratörlerin sunduğu sistemlerle ERP uygulamaları otomatik veri alış verişi yapabilir.

 

 

Logo GO 3 E-İrsaliye Özel Entegratörlük Gönderim Süreci

GİB Gelir İdaresi Başkanlığı E-İrsaliye

 

 

Logo GO 3 E-İrsaliye Hangi Durumda Düzenlenir ?

Logo GO 3 E-İrsaliye Mükellefi   <---- Logo GO 3 E-İrsaliye ----->   Logo GO 3 E-İrsaliye Mükellefi

 

 

Sıcak Satışta Logo GO 3 E-İrsaliye Süreci

Yola çıkmadan..

 • 1.Adım : Muhtelif müşteriye Matbuu sevk irsaliye kesilir.
 • NOT: GİB ileride “Sanal” kullanıcı tanımlayabilir.

Müşteriye gidilir ve siparişler alınır

 • Siparişi alınan ürünler e- Fatura ile teslim edilebilir.
 • Ürünler fatura kesme değerinin altındaysa ÖKC Fişi ile teslim edilebilir
 • Logo GO 3 E-İrsaliye ile teslim edilebilir.

Logo GO 3 E-İrsaliye senaryosunda…

 • Sorun 1: İnternet çekmeyebilir.
 • Sorun 2: satışı yapan eleman e-İrsaliye kesebilecek donanıma sahip olamayabilir.
 • Sorun 3: Entegratörde veya GİB’de sorun oluşabilir.
 • Sorun 4: Alıcı’dan sistem yanıtı geç gelebilir.

* Müşteriye öncelikle matbu sevk irsaliyesi düzenlenecek ve bu irsaliye üzerinde "e-İrsaliye Ayrıca Düzenlenecektir" ibaresine yer verilecektir.

* Bu şekilde düzenlenen matbu sevk irsaliyelerinin e-İrsaliye'ye en geç izleyen 2 gün içinde dönüştürülmesi zorunludur.

* Matbu sevk irsaliyesine istinaden daha sonradan düzenlenecek e-İrsaliye'ler GİB tarafından özelleştirilen "MATBUDAN DÖNÜŞTÜRÜLEN E-İRSALİYE" tipinde düzenlenmesi ve bu e-İrsaliye belgesinin ilgili alanında matbu kağıt olarak düzenlenen sevk irsaliyesinin bilgisine (tarih, belge no) yer verilmesi gerekmektedir.

 

 

Logo GO 3 E-İrsaliye İletilen Bir Firmanın Yanıt Seçenekleri

 • İrsaliye yanıtı belgesi ile alıcılar, malı teslim aldıklarında satıcıya GİB sistemi üzerinden dönüş yapabileceklerdir.
 • Sistemsel olarak 7 gün içinde herhangi bir yanıt dönülmemiş e-İrsaliyelere konu malların alıcıları tarafından tam olarak teslim alındığı ve satıcıları tarafından bu malların tamamı için e-Fatura düzenleneceği kabul edilmektedir.
 • Bir e-İrsaliye’ye bir İrsaliye yanıtı gönderilebilmektedir.
 • Söz konusu belge ile, malın tamamı kabul edilebilecek ya da uygulamada kısmi kabul veya red yapılabilecektir.
 • Uygulama yanıtlarında kalem bazında Kabul Edilmeyen Miktar, Eksik Miktar veya Fazla Miktar belirtilebilecektir.

 

 

Logo GO 3 E-İrsaliye İletilen Bir Firmanın Yanıt Seçenekleri Kısmi Kabul

 • Kısmı Kabul yapıldığına dair e-İrsaliye yanıtı GİB sistemleri üzerinden Satıcıya gönderilir.
 • Kısmı Kabul yanıtı Kabul edilmeyen ürünlerin geri gönderilmesi için yeterli değildir. İrsaliye yanıtları sadece satıcıya bilgi vermek amaçlı gönderilebilir
 • Kabul edilmeyen ürünlerin satıcıya geri sevk edilebilmesi için yeni e-irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

Logo GO 3 E-İrsaliye İletilen Bir Firmanın Yanıt Seçenekleri Tüm Ürünlerin Reddedilmesi

 • Alıcı malın fiili sevkinden önce Logo GO 3 E-İrsaliye'ye, uygulama üzerinden "RED" İrsaliye Yanıtı gönderebilir. Bu durumda Logo GO 3 E-İrsaliye iptal edilmiş sayılacağından ayrıca alıcı tarafından bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Belirtilen durum haricinde düzenlenen bir irsaliyenin iptal edilebilmesi durumu söz konusu olmayıp, irsaliye üzerindeki fiili sevk zamanından sonra alıcı tarafından red yanıtı dönülmesi sistemsel olarak engellenmiştir.
 • Logo GO 3 E-İrsaliyenin alıcısı tarafında sehven reddedildiği durumlarda ivedilikle yeni belge numarası ile e-İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

Logo GO 3 E-İrsaliye ve E-Fatura Düzenlendikten Sonra E-Fatura’nın Red Edilme Durumu

 • E-Fatura'ya red yanıtının dönülmesi nedeniyle, daha önceki fiili sevkiyat ile ilgili Logo GO 3 E-İrsaliye'nin iptali ve düzeltilmesi söz konusu olmayacaktır.
 • Yeni bir sevkiyat işlemi olmadığı sürece, alıcıya yeni bir Logo GO 3 E-İrsaliye'nin düzenlenmesi de gerekmemektedir. Sadece E-Fatura’nın yeniden düzenlenmesi yeterlidir.
 • Düzenlenen e-fatura ile Logo GO 3 E-İrsaliyesi arasında oluşabilecek uyumsuzlukların başka bilgi ve belgelerle (teslim/tesellüm makbuzları, tutanaklar, harici itiraza yönelik taahhütlü mektuplar, noter kanalıyla yapılan itirazlar vb.) de tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

 

İrsaliye Yanıtı ve Teslim ve Tesellüme İlişkin Kağıt Belgeler

 • Sevk irsaliye belgesi, teslim veya tesellüm belgesi yerine geçmemektedir.
 • Ancak saha gereklilikleri nedeniyle sevk irsaliyelerinde zorunlu bilgilere ilave olarak "Teslim Eden" ve "Teslim Alan" alanlarına bastırılan belgelerde yer verilmekte ve fiili teslimlerde bu alanlar doldurulup imzalanarak, şerhler düşülerek fiili teslimata ilişkin taraflarca imzalı bir belge (teslim/tesellüm belgesi) olarak da kullanılabilmektedir.
 • Logo GO 3 E-İrsaliye sistemi üzerinden iletilen e-İrsaliye yanıtlarında da haricen düzenlenen ve fiili teslimata ilişkin tarafların mutabık kaldığı bilgileri ihtiva eden harici belgelerde yer alan bilgilere uygun olarak iletilmesi gerekmektedir.
 • Logo GO 3 E-irsaliyeden ayrı olarak işletmenin ihtiyaçları da dikkate alınarak tasarlanan teslim/tesellüm makbuzları, tutanakları, formlarının da kullanılması mümkün bulunmaktadır.

 

 

Logo GO 3 E-İrsaliye Yanıtı ile Teslim ve Tesellüm Yapılan Kağıt Belgelerde Fark Çıkması Durumunda

 • Logo GO 3 E-İrsaliye yanıtı belgesinde yer verilen bilgilerin esas itibariyle fiilen teslim alınan mal miktar bilgisi ile aynı olması gerekmektedir.
 • Ancak Alıcıların fiili teslime ilişkin, ,taraflar arasında tanzim olunan teslim ve tesellüm belgelerine uygun bir şekilde yanıt dönmediğinin anlaşılması halinde, faturaların düzenlenmesine esas olarak, taraflar arasında ıslak imza ve kaşe ile tanzim olunan tevsik ve ispat edici harici diğer belgelerin dikkate alınması gerekmektedir.
 • Söz konusu belgeler ile Logo GO 3 E-İrsaliye ve yanıtlarının birbiriyle ilişkili şekilde muhafaza ve ibraz edilmesi ve ilgililerce talep edildiğinde sunulabilmesi gerekmektedir.

 

 

Logo GO 3 E-İrsaliye Kapsamı Önemli Noktalar 1

 • Matbu sevk irsaliyelerinde olduğu gibi, e-İrsaliyelerde de tanzim(düzenleme) tarihi yanında ayrıca fiili sevk tarihinin de yer alması zorunludur
 • Malın fiili sevk tarihinin, e-İrsaliyenin düzenlenme tarihinden önce olması mümkün değildir.
 • İhracat işlemlerinde alıcının sisteme kayıtlı olmadığı durumlarda e-İrsaliye düzenlenmesi mümkün olmayıp, bu durumda matbu sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura, e-Fatura/e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısı kullanılacaktır.
 • Logo GO 3 E-İrsaliye uygulamasına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, matbu sevk irsaliyesi düzenleyebilirler.
 • Bir Logo GO 3 E-irsaliye için birden fazla yanıt dönülmesi mümkün değildir.
 • Her bir taşımada taşınan mal miktarı ve taşıma zamanı ile uyumlu olmak üzere ayrı ayrı sevk irsaliyesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

Logo GO 3 E-İrsaliye Kapsamı Önemli Noktalar 2

 • E-Fatura ile E-Arşiv Faturalarda, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur.
 • Logo GO 3 E-İrsaliye yanıtı süresi fatura düzenleme süresi olan 7 günlük süreyi aşamaz.
 • Satılan malın teslimi anında faturanın da düzenlenmesi halinde, ayrıca sevk irsaliyesi kesilmesine gerek bulunmadığından malın fatura ile birlikte taşınması yeterlidir.

 

alp bilge yazılım Logo Go Plus E-İrsaliye