info@alpbilge.com.tr
444 43 19

E-FATURA, E-ARŞİV FATURA VE E-İRSALİYE PAZARI BÜYÜYOR

E-FATURA, E-ARŞİV FATURA VE E-İRSALİYE PAZARI BÜYÜYOR

MÜŞTERİ SAYINIZI KATLAMAYA HAZIR OLUN!
E-FATURA, E-ARŞİV FATURA VE E-İRSALİYE PAZARI BÜYÜYOR !!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Nisan ayında yayımlanan E-Fatura,
E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye mükellefiyetlerine yönelik taslak
tebliğlerde 10 Ağustos 2018 Cuma günü güncellemeler yapılarak yayımlanmıştır.
Buna göre;

E-Fatura ve E-Arsiv Fatura Pazarları Büyüyor:

2017 ve müteakip hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin en geç

tarihine kadar (Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verileceği hesap döneminin sonuna kadar) E-Fatura ve E-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu yeni taslak tebliğlerde de devam etmektedir.

E-İrsaliye Zorunluluğundaki Güncellemeler:

E-Fatura uygulamasına dahil olan işletmelerin E-İrsaliye uygulamasına da dahil olma zorunluluğunda güncellemeler yapılmıştır. Buna göre sadece aşağıdaki şartları sağlayan firmaların E-İrsaliye uygulamasına 1 Ocak 2019 itibariyle katılım sağlama zorunluluğu bulunmaktadır;

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin nihai tüketici dışında kalan vergi mükelleflerine yönelik olarak gerçekleştirdiği tüm mal sevkiyatı işlemleri.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükelleflerin lisans konusunu oluşturan mal sevkiyatı işlemleri,

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithalini gerçeklestirenler ile nihai tüketici dışında kalan mükelleflere satışını gerçekleştiren mükelleflerin (III) sayılı listeye konu malların sevkiyatı işlemleri,

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı / sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin ruhsat veya sertifikalarına konu malların sevkiyatı işlemleri.

4/4/2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen ürünlerin imalini gerçekleştiren mükelleflerin şeker sevkiyatı işlemleri,

E-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik ile demir veya çelikten eşyaların imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin söz konusu mallara ilişkin sevkiyat işlemleri.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıl altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi'ne kayıtlı kullanıcıların gübre sevkiyatı işlemleri.

Aynı zamanda E-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükelleflerE-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayan kurumlara da irsaliye alıcılarının talebine göre elektronik veya kağıt ortamda teslim edebileceklerdir.

E-Fatura ve E-Defter Mükelleflerine E-Arşiv Fatura Zorunluluğu:

E-Fatura ve E-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin en geç

tarihine kadar E-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu devam etmekledir.

50.000 TL Üzeri Faturalara E-Arşiv Zorunluluğu:

E-Arşiv uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.030 TL'yi aşması halinde söz konusu faturaların 01.01.2019 tarihinden itibaren E-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. Bu madde kapsamında satıcı ve alıcının her ikisinin E-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde bunlar arasında düzenlenen faturaların tamamının elektronik fatura olması gerekliği vurgulanmıştır.

Bunlarla birlikte güncellenen farklı maddeler aşağıdaki gibidir:

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin Bavul Ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenlemekte oldukları ’Özel Faturaların 1/1/2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda E-Fatura olarak düzenlenmesiyle ilgili zorunluluk getirilmiştir.

Serbest Meslek Erbabı olup hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil.danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanların 01.07.2019 tarihine kadar E-Serbest Meslek Makbuzuna dahil olmaları gerekmektedir.

Bunlar ile birlikle aynı gün yayımlanan e-Defter taslak tebliği ile; E-Defter dosyalarının ve bunlara ilişkin beratların özel entegralör sistemlerinde 01.01.2019'dan itibaren asgari 10 yıl süre ile saklanması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca e-Defter'lerin artık E-Fatura özel entegratörleri mali mührü ile imzalanması da mümkündür.

 

DETAYLI BİLGİ

Daha fazla ürün, hizmet, tekinik destek ve detaylı bilgi için iletişim
444 43 19
Alp Bilgi Yazılım Bilgisayar Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri
Logo E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İrsaliye, E-Fatura fiyat hizmet ve teknik destek

logo yazılım destek

<