info@alpbilge.com.tr
444 43 19

E-fatura, E-arşiv Fatura ve E-İrsaliye Taslak Tebliğlerinde Değişiklik

E-fatura, E-arşiv Fatura ve E-İrsaliye Taslak Tebliğlerinde Değişiklik

E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye Taslak Tebliğlerinde Değişiklik

E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye Taslak Tebliğlerinde Değişiklik, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Nisan 2018’de yayımlanan e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye mükellefiyetlerine yönelik taslak tebliğlerde bugün güncellemeler yapılarak yayımlanmıştır.  Buna göre;

 • 2017 veya sonraki hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 01.01.2019 tarihi olan e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya da geçiş zorunluluğu 01.07.2019 olarak güncellenmiştir. Bununla beraber 2018 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL'yi aşan mükelleflere ise 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Defter uygulamasına da geçiş zorunluluğu getirilmiştir.
 • e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin en geç 01.01.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu 01.07.2019 tarihine kadar geçilmesi olarak güncellenmiştir.
 • e-Fatura uygulamasına dahil olan işletmelerin e-İrsaliye uygulamasına da dahil olma zorunluluğunda geçiş tarihi kapsamında güncelleme yapılmıştır. Buna göre sadece aşağıdaki şartları sağlayan firmaların e-İrsaliye uygulamasına 01.07.2019 itibariyle katılım sağlama zorunluluğu devam etmektedir. Genel olarak e-İrsaliye mükellefiyet şartlarına baktığımızda;
  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin nihai tüketici dışında kalan vergi mükelleflerine yönelik olarak gerçekleştirdiği tüm mal sevkiyatı işlemleri.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükelleflerin lisans konusunu oluşturan mal sevkiyatı işlemleri,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithalini gerçekleştirenler ile nihai tüketici dışında kalan mükelleflere satışını gerçekleştiren mükelleflerin (III) sayılı listeye konu malların sevkiyatı işlemleri,
  • 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı / sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin ruhsat veya sertifikalarına konu malların sevkiyatı işlemleri,
  • 4/4/2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen ürünlerin imalini gerçekleştiren mükelleflerin şeker sevkiyatı işlemleri,
  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik ile demir veya çelikten eşyaların imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin söz konusu mallara ilişkin sevkiyat işlemleri,
  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcıların gübre sevkiyatı işlemleri,
 • e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler, e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayan kurumlara da irsaliye alıcılarının talebine göre elektronik veya kağıt ortamda teslim edebileceklerdir.
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin Bavul Ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenlemekte oldukları “Özel Fatura”ların 01.01.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda e-Fatura olarak düzenlenmesiyle ilgili zorunluluk 01.07.2019’dan itibaren başlayacak şekilde güncellenmiştir.
 • Serbest Meslek Erbabı olup hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanların 01.07.2019 tarihine kadar e-Serbest Meslek Makbuzuna dahil olmaları kapsamındaki gereklilik devam etmektedir.
 • e-Arşiv uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 01.01.2019 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu 01.07.2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak güncellenmiştir. Bu madde kapsamında satıcı ve alıcının her ikisinin e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde bunlar arasında düzenlenen faturaların tamamının elektronik fatura olması gerektiği vurgulanmıştır.
 • Bunlar ile birlikte e-Defter dosyalarının ve bunlara ilişkin beratların özel entegratör sistemlerinde 01.01.2019’dan itibaren asgari 10 yıl süre ile saklanması zorunluluğu 01.07.2019’dan itibaren başlayacak şekilde güncellenmiştir. e-Defter’lerin artık e-Fatura özel entegratörleri mali mührü ile imzalanması da mümkündür.

Yayımlanan tüm değişikliklere ulaşmak için tıklayınız.

ÖTV Kanunu I ve III sayılı listeler için tıklayınız.

<